Filter
            
              
              

Filter

Filter

Slow-Start Valve SSV
            
              
              

Slow-Start Valve SSV

Slow-Start Valve SSV

Piggyback Coalescing PPH(U)3, PPH(U)4
            
              
              

Piggyback Coalescing PPH(U)3, PPH(U)4

Piggyback Coalescing PPH(U)3, PPH(U)4

Piggyback 1/8'' and 1/4'' PP2
            
              
              

Piggyback 1/8'' and 1/4'' PP2

Piggyback 1/8'' and 1/4'' PP2

Modular Lock Out Valve PLV
            
              
              

Modular Lock Out Valve PLV

Modular Lock Out Valve PLV

Coalescing filter PFH(U)2 ~ PFH(U)5
            
              
              

Coalescing filter PFH(U)2 ~ PFH(U)5

Coalescing filter PFH(U)2 ~ PFH(U)5

Modular Check valve PCV
            
              
              

Modular Check valve PCV

Modular Check valve PCV

Modular pipe adapter PA
            
              
              

Modular pipe adapter PA

Modular pipe adapter PA

AIR FILTER
            
              
              

AIR FILTER

TPC (Tập Đoàn Tanhay) là nhà sản xuất khí nén hàng đầu tại Hàn Quốc và quốc tế. Sản phẩm Lọc Khí Nén TPC | Loc Khi Nen | Loc Khi | Air filter của Tanhay hiện đang được phân phối chính hãng tại Thủy Khí Điện R.T.

AIR FILTER

PRESSURE GAUGE
            
              
              

PRESSURE GAUGE

TPC (Tập Đoàn Tanhay) là nhà sản xuất khí nén hàng đầu tại Hàn Quốc và quốc tế. Sản phẩm Đồng Hồ Áp Suất | Pressure gauge | của Tanhay hiện đang được phân phối chính hãng tại Thủy Khí Điện R.T.PRESSURE GAUGE

FILTER-REGULATOR
            
              
              

FILTER-REGULATOR

TPC (Tập Đoàn Tanhay) là nhà sản xuất khí nén | Lọc Đơn TPC | Filter Regulator | PP2-02BDG | PP3-03DG | PP4-04BDG | PP4-04BG | PP5-06BDG | PP5-06BG | PP5-10BDG | PP5-10BG


FILTER-REGULATOR

REGULATOR
            
              
              

REGULATOR

TPC (Tập Đoàn Tanhay) là nhà sản xuất khí nén | Dieu ap | điều áp | regulator | PR2-02BG | PR3-03BG | PR4-04BG | PR5-06BG | PR5-10BG

REGULATOR

COMBINATION UNIT
            
              
              

COMBINATION UNIT

Bộ Lọc Đôi TPC | Combination unit | PC2A-02DG | PC2A-02G | PC3A-03DG | PC4A-04DG | PC4A-04G | PC5A-06DG | PC5A-06G | PC5A-10DG | PC5A-10G

COMBINATION UNIT

COMBINATION UNIT
            
              
              

COMBINATION UNIT

Bộ Lọc Ba TPC | Bo Loc Ba | Khí Nén | Combination unit | PC2-02DG | PC2-02G | PC3-03G | PC4-04DG | PC4-04G | PC5-06DG | PC5-06G | PC5-10DG | C5-10G

COMBINATION UNIT

PRECISION REGULATOR
            
              
              

PRECISION REGULATOR

 TPC (Tập Đoàn Tanhay) là nhà sản xuất khí nén | Điều Áp Điều Chỉnh Chính Xác TPC | PER 2010-02  PER 2020-02

PRECISION REGULATOR

LUBRICATOR PL
            
              
              

LUBRICATOR PL

TPC (Tập Đoàn Tanhay) là nhà sản xuất  PL2-02B  PL3-03  PL4-04  PL5-06  PL5-10B PL2-02B  PL3-03  PL4-04  PL5-06  PL5-10B

LUBRICATOR PL


Yêu cầu dịch vụ